Miras hukukunda gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, terekenin kimlere intikal edeceği ve bunun hangi şekilde olacağı Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Miras bırakan kişi, muris ve bıraktığı malvarlığı da terekedir. Bu malvarlığının mirasçılarına geçmesi intikaldir.

Murisin terekesi üzerinde hak sahipleri sadece yasal mirasçılarıdır. Muris terekesi üzerinde, saklı paylı mirasçıların payları dışında vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır.

Miras Hukuku alanına giren ve sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. Bunlar;

– Yasal mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi alma konusunda dava ve işlemlerde vekaleten temsil

– Vasiyetname hazırlama, mevcut vasiyetnameden dönme ve değişikliklerde hukuki danışmanlık

– Terekenin tespiti davaları

– Tenkis davaların açılması, temsili ve takibi

– Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması

– Sağ kalan eşin miras payına ilişkin dava, temsil ve takibi

– Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin hukuki danışmanlık

– Murisin muvazaalı işlemlerinden dolayı doğan uyuşmazlıkların temsil ve takibi

– Mirasçılıktan çıkarma

– Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve temsili

– Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve temsili

– Terekenin paylaşılamaması durumunda paylaşım için ortaklığın giderilmesi davasının açılması temsili

– Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve temsili

Miras hukuku yerli ve yabancı güncel mevzuata uygun takip edilmektedir.